RODO

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Puszczykowie przy ulicy Kasprowicza 3, 62-040 Puszczykowo.

 

 1. Zgodnie z art. 37 RODO w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie został powołany inspektor danych osobowych Pan Jarosław Bartkowiak i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail sekretariat@lopuszczykowo.pl, oraz telefonicznie +48 61 813 34 11.  

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą – Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
 • promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia za zgodą rodzica (opiekuna prawnego) wyrażoną w trybie art. 6 pkt 1. a) Rozporządzenia RODO, oraz art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (wizerunek). Ochrony osób i mienia (monitoring wizyjny) zgodnie z art. 108 a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
 • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa w tym: Starostwo Powiatowe, Kuratorium Oświaty, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Bankom, Ubezpieczycielom, Firmom kurierskim, Kancelariom prawnym.  
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo:
 • dostępu do treści swoich danych,
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 • żądania usunięcia danych, gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
 • ograniczenia przetwarzania, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.