Stypendia i nagrody

Powiększ obrazStypendia Rady Powiatu

27 października, podczas prowadzonej w trybie on-line, XXXIV sesji Rady Powiatu w Poznaniu przedstawiono między innymi informacje o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu poznańskiego za rok szkolny 2020/2021. Podczas sesji poinformowano również o przyznanych Stypendiach Rady Powiatu w Poznaniu oraz Nagrodach Starosty Poznańskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat poznański.

Przypomnijmy, że Stypendium Rady Powiatu w Poznaniu przyznawane jest na okres roku szkolnego, liczonego od września do czerwca (10 miesięcy), w kwocie 250,00 zł netto miesięcznie. Mogą się o nie ubiegać uczniowie szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez powiat poznański, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym. Warunkiem koniecznym do otrzymania stypendium jest uzyskanie średniej ocen w poprzednim roku nauki co najmniej 5,0.

W sumie Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu otrzymało 161 uczniów, w tym: 42 z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, 32 z Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, 23 z Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, 22 z Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu, 21 z Zespołu Szkół w Kórniku, 10 z Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, 9 z Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy oraz 2 ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach.

Nagrodę Starosty Poznańskiego za wybitne osiągnięcia otrzymali z kolei uczniowie szkół prowadzonych przez powiat poznański, który w danym lub ubiegłym roku szkolnym wykazali się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie naukowej, społecznej, kulturalnej lub innej. Wyróżnienia takie otrzymali choćby laureaci konkursów i olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego. Trafiły one także do uczniów branżowej szkoły I stopnia prowadzonej przez powiat poznański legitymujący się odpowiednią średnią ocen lub też wzorowym zachowaniem.

Tym razem te kryteria spełniło i Nagrody Starosty Poznańskiego otrzymało 34 uczniów: 11 z Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, 9 z Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, 7 z Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, 4 z Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu, 2 z Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy oraz 1 ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach.