Deklaracja dostępności

Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://lopuszczykowo.pl/, http://zspuszczykowo.powiat.poznan.pl

Data publikacji strony internetowej: [01.09.2002r.]. Data ostatniej istotnej aktualizacji: [01.09.2021].

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1) Postrzegalność
1.2 Dostępność mediów zmiennych w czasie – filmy nie zawierają napisów.

W zakresie dostępności cyfrowej są możliwe następujące funkcjonalności:

 • dostępność banneru Biuletynu Informacji Publicznej LO w Puszczykowie,
 • strona jest przystosowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych,
 • strona wczytuje się prawidłowo zarówno w układzie poziomym jak i pionowym,
 • głównym językiem strony jest język polski,
 • kody HTML i CSS są wolne od błędów,
 • strona spełnia wymóg „wielu dróg” – posiada mapę strony, jasno sprecyzowaną nawigację oraz lokalizator artykułów,
 • zawartość ekranu wyświetla się zawsze bez konieczności przewijania strony w poziomie,
 • strona spełnia wymogi kontrastu minimalnego (co najmniej 4,5:1),
 • na stronie zastosowano także przyciski kontrastu wysokiego,
 • na stronie zastosowano przyciski zmiany wielkości czcionki,
 • powiększenie wielkości czcionki nie powoduje utraty jakości przewijania strony,
 • nagłówki opisują temat treści,
 • zapewniona jest informacja, w którym miejscu w zestawie stron internetowych znajduje się użytkownik.
 • menu wykorzystuje do obsługi gesty wielopunktowe oparte na ścieżkach, jednak zapewniono dostęp do artykułów za pomocą dotyku jednopunktowego bez gestu opartego na ścieżce,
 • mechanizmy nawigacji, które powtarzają się na podstronach, występują w tej samej kolejności za każdym razem.

Oświadczenie sporządzono dnia: [18.12.2020r.]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Honorata Jakubowska, email: lopuszczykowo@powiat.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 8133-411. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna budynku Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

Wejście do budynku Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie jest usytuowane od ul. Kasprowicza. Jest zadaszone i wykonane z podestu i stopnia schodowego. Nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Od strony boiska wejście wykonane jest z podestu ze stopniem i nie posiada podjazdu. Wejście w budynku Orlika jest dostosowane dla wózków inwalidzkich.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zbudowane zgodnie z prawem budowlanym.

W budynku dwukondygnacyjnym nie ma windy, która umożliwiałaby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przy ulicy Kasprowicza jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność architektoniczna budynku Internatu przy Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

Wejście główne do budynku Internatu jest usytuowane od ul. Jana Żupańskiego. Jest zadaszone i wykonane z podestu i stopni schodowych. Nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Możliwe jest skorzystanie ze schodołazów. Boczne wejście wykonane jest z podestu i stopni bez podjazdu. Przy wejściu bocznym usytułowana jest winda.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku Internatu korytarze, schody i balustrady schodów są zbudowane zgodnie z prawem budowlanym. W budynku Internatu jest winda, która umożliwia się dostanie do wyższych kondygnacji.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku Internatu nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przed budynkiem internatu nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do szkoły i internatu może wejść osoba z psem asystującym.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.

Na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie i Internatu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W przypadku zebrań z Rodzicami możliwe jest skorzystanie z tłumacza z zewnątrz po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.